Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

RASSIKRING AV SKJARVELANDET - HAVØYSUNDVEIEN

Hensikten med prosjektet var å rassikre og oppdatere veistandarden på den 66 km lange strekningen på Havøysundveien. Havøysundveien har status som Nasjonal turistveg og det var et krav at skredsikringen skulle ha høy arkitektonisk kvalitet og at stedets landskapskvaliteter og kjøreopplevelse skulle ivaretas.

For å sikre den skredutsatte strekningen mot blant annet store snøskred, er veien flyttet ut på fylling i sjøen i stedet for å gjøre inngrep i den sårbare fjellsiden. Rassikringen består av tre store fangvoller og flere lave voller som følger veien.  Fangvollene og veiens kurvatur er knyttet sammen til en helhet. Dette gir både en god rassikring og en fin dynamisk kjøreopplevelse.

Prosjektet tar utgangspunkt i stedets topografi. Anlegget er i sin helhet utformet med løsmasser. Veianlegg og voller er presist formet som store skulpturelle landskapselementer som inngår som en naturlig del av landskapsbildet.
Alle fyllingsskråninger gjenspeiler skråningsvinkelen i landskapet, den nye veien og fangvollene følger landskapet i et buktende forløp langs fjorden. Samtidig er veien og toppen på vollene horisontale som havflaten. Dette gir en ro til veganlegget som grunnlag for en god kjøreopplevelse.

Prosjektet har mottatt Vakre vegers pris for 2014.

Landskapsarkitekt: LANDSKAPSFABRIKKEN v/ Inge Dahlman
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Nord v/Jørn Nilsen og Turistvegseksjonen v/Grete Kongshaug.
Entreprenør: Odd Mathisen AS
Konsulenter: Norconsult AS og Sweco Norge AS
Beliggenhet: Nasjonal turistveg Havøysund, Finnmark
Foto: Inge Dahlman
Ferdigstilt: 2013.

Sted:
Rassikring av Skjarvelandet

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: