Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

TILRETTELEGGING FOR GÅENDE - KNARVIK

Prosjektet besto av to faser. Fase 1 var en analysedel hvor det ble utarbeidet en overordnet plan på hvordan hele området fra sentrum og nordover, til skole, idretts- og boligområder, kan tilrettelegges bedre for myke trafikanter enn i dag.
Som del av denne fasen ble det gjort en vurdering av de eksisterende gangveiene, gitt forslag til nye forbindelser og punkter for fremtidige møteplasser samt en generell anbefaling av hvordan gangsystemet kan utbedres gjennom vedlikehold og nye tiltak.
I fase 2 ble det utarbeidet et skisse-/ forprosjekt for forlengelsen av allmenningen fra Knarvik sentrum og frem til plassen foran Nordhordlandshallen. Det var et krav til allmenningen av den skulle være universelt utformet og av utformingen av gangveien skulle ses i sammenheng med Lonselva som renner gjennom dette området.
I planene ble det også skissert bruk og utforming av området foran Knarvik kirke og Nordhordlandshallen.

Oppdragsgiver: Lindås kommune v/ Trude Langedal
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/ Inge Dahlman (ansvarlig) og Lars Danielsson
I samarbeid med arkitekturpsykolog Agnieszka Skorupa, LÉVA Urban Design
Prosjektperiode: Skisse- og forprosjekt 2016

Sted:
Knarvik - allmenning nord

Oppdragsgiver:

Budsjett:

Status: