Landskapsfabrikken, mail: post[a]landskapsfabrikken.no, tlf 22 87 18 80, Rosenborggata 19, Postboks 7024 Majorstua, 0306 Oslo

  • Tråkkestener i elva
  • Plantegning
  • Krokstad Skole og flomsikringen
  • Den nye flomvollen
  • Den nye muren
  • Det nye elveløpet
  • Solstudier i modell
  • Snitt av den nye muren

FLOMSIKRING - KROKSTADELVA

Krokstadbekken er en flombekk som har påført Krokstadelva sentrum betydelige skader de siste årene, senest høsten 2015.
Prosjektet omfatter flomsikring av Krokstadelva sentrum og boligområdene langs Krokstadbekken samt ny utforming av den 22.000 kvm store byparken.
Sentralt i arbeidet er å utvikle flomsikringsløsninger som fungerer optimalt som flomsikring og samtidig skape gode park- og byrom, opplevelser langs bekken og legger til rette for en bred bruk av parken gjennom hele året og gjennom hele døgnet.

Som eksempel framstår flomvollen som går gjennom parken som et naturlig buktende parklandskap der lekeplasser, skateanlegg, gangveger og ballbaner integreres i landskapet og elven. Utformingen gjennomføres på bakgrunn av krav fra hydrologene hos NVE, samtidig som parken utvikles i henhold til kommunens og skolens ønsker om en attraktiv bypark for alle.

Sted:
Krokstadelva - Flomsikring av et tettsted

Oppdragsgiver:
NVE, Skred- og vassdragsavdelingen, Region sør i samarbeid med Nedre Eier kommune

Budsjett:

Status:
Park ferdigstillet, skateanlegg under planlegging